-->
Search here and hit enter....
ads here

đoàn kết: tiếng Anh từ điển

advertise here

[đoàn kết]
to unite
union; solidarity
Tinh thần đoàn kết giai cấp
Class solidarity
Bày tỏ tinh thần đoàn kết với ai
To show solidarity with somebody
Công nhân đã đình công để tỏ lòng đoàn kết với sinh viên
The workers have come out on strike in sympathy with the students
united; close-knit
Gia đình họ đoàn kết với nhau lắm
They're a very close-knit family
Tất cả chúng tôi đều đoàn kết với nhau
We all stand/stick together


[cơm đoàn kết]
danh từ
solidarity meal

[khối đoàn kết]
United bloc

[mất đoàn kết]
discord; disunity

[thắt chặt tình đoàn kết]
to cement/strengthen solidarity

[tình đoàn kết]
danh từ
solidarity


[đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết]
unity is strength; united we stand, divided we fall; many hands make light work; strength lies in unity

[đại đoàn kết]
Great unity.

[đại đoàn kết dân tộc]
great national unity

[đại đoàn kết toàn dân]
national unity
Advertisement
BERIKAN KOMENTAR ()